Home Python עמוד 6 – הסבר על טופלס ומילון – Python Tuples are Immutable and Dictionaries

עמוד 6 – הסבר על טופלס ומילון – Python Tuples are Immutable and Dictionaries

0 comment
נהנתם מהמאמר ? שתפו אותו!

הסבר על טופלס ומילון – Python Tuples are Immutable and Dictionaries

Tuples דומים לרשימה Lists והם למעשה Immutable זה אומר שהם לא משתנים ואי אפשר לשנות אותם כמו שאפשר לשנות רשימה

ההבדל בכתיבת הקוד היא שבמקום [] סוגריים מרובעות אתם מכניסים () סוגריים עגולים ואז הרשימה הופכת ל Tuple

לדוגמה

tuplesnames = ("Tal", "Noy", "Liya", 100)

print(tuplesnames[2])

התוצאה

Liya

אם כך אז מה ההבדל? ההבדל הוא שכעת אם נכניס Mudles וננסה לשנות את הערכים לא נצליח

הוספתי כאן Apped לtupelsnames בשביל להוסיף את השם Amit

tuplesnames = ("Tal", "Noy", "Liya", 100)

tuplesnames.append("Amit")

print(tuplesnames)

נקבל את השגיאה

השגיאה אומרת כי ל tuple אין ערך הוספה ולכן לא ניתן להוסיף, אם הרשימה לא הייתה Tuple אז היה ניתן להוסיף כמו כאן

tuplesnames = ["Tal", "Noy", "Liya"]
tuplesnames.append("Amit")
print(tuplesnames)

התוצאה

['Tal', 'Noy', 'Liya', 'Amit']

Dictionaries

מילון זה סוג של רשימה רק שבמילון אתם מגדירים מה הערך שאתם רוצים לקבל מתוך הרשימה

על מנת להבין זאת טוב יותר

מילון עובד בתוך סוגריים מסולסלות {} כמו שכתבתי את השם הפרטי ואז : אחרי ואז בprint הגדרתי את מה שאני רוצה שיציג לי

dic = {"Name":"Tal","Surename":"Ben Shushan"}

print(dic["Name"])

התוצאה

PS C:\Users\Tal\Documents\Python\Tal> python tal.py
Tal

ניתן אפילו להכניס רשימה לתוך מילון בצורה הזו

למשל הכנסתי חברות, ואם אני רוצה להציג את מיקרוסופט אוסיף 2 בסוגרים מרובעות

dic = {"Name":"Tal","Surename":"Ben Shushan","Company":("Dell", "IBM", "Microsoft")}

print(dic["Company"][2])

התוצאה

PS C:\Users\Tal\Documents\Python\Tal> python tal.py

Microsoft

Unpacking

אם הייתי רוצה ליצור רשימה ואז להגדיר משתנה לכל שם ברשימה האופציה שלי הייתה צריכה להיות כזו

tuplesnames = ("Tal", "Noy", "Liya")

ceo = tuplesnames[0]

ciso = tuplesnames[1]

coo = tuplesnames[2]

print(ciso)

על מנת לצמצם את הרשימה הזו, נוכל לבצע unpacking בצורה הבאה

tuplesnames = ("Tal", "Noy", "Liya")

ceo, ciso, coo = tuplesnames

print(ciso)

 

מאמרים קשורים

Leave a Comment